Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób, w jaki będą przetwarzane dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej www.clickandsign.eu (dalej „Strona”).

W Lleida.net dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować poufność danych udostępnianych przez naszych użytkowników i przetwarzamy je zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

1. Administrator danych

Administrator danych osobowych
Nazwa firmy:: Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A., (dalej LLEIDA.NET)
Siedziba spółki:: Calle Téllez 56 local C.
NIP:: A25345331
Telefon:: +34 973 282 300
Inspektor ochrony danych:: gdpr@lleida.net

2. Cel przetwarzania danych

 1. Weryfikacji tożsamości użytkowników.
 2. Przetwarzania zamówień, rozpatrywania wniosków i odpowiadania na prośby złożone za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie LIeida.net.
 3. Świadczenia usług zamówionych przez użytkownika.
 4. Przesyłania informacji handlowych i reklam za pośrednictwem różnych nośników elektronicznych lub fizycznych. Wiadomości te będą dotyczyć produktów lub usług świadczonych przez LLEIDA.NET. Zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej można zawsze odwołać, bez mocy wstecznej, zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 2 Ustawy o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI).
 5. Jeśli użytkownik prześle swoje CV, dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej aplikacji o pracę i przechowywane w celu oceny przesłanego CV pod kątem innych wolnych stanowisk, które pojawią się w firmie.

W celu poprawnego rozpatrzenia wniosków należy koniecznie wypełnić wszystkie pola, które zostały oznaczone w formularzach rejestracyjnych jako obowiązkowe. Pozostałe pola są opcjonalne.

3. Przechowywane danych

Jeśli użytkownik podpisał umowę z LLEIDA.NET, dane osobowe będą przechowywane do czasu trwania umowy między stronami, a w każdym razie do upływu terminu odpowiedzialności wynikającej z umowy i innych zobowiązań prawnych.

W pozostałych przypadkach podane dane osobowe będą przechowywane, dopóki użytkownik nie zażąda ich usunięcia. Dodatkowo dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawnych, podatkowych i rachunkowych, przyjmując jako punkt odniesienia datę złożenia wniosku o usunięcie danych.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych

W przypadku podpisania umowy z LLEIDA.NET podstawą prawną przetwarzania danych jest wywiązanie się z warunków umowy zawartej pomiędzy stronami.

W pozostałych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem formularzy znajdujących się na Stronie jest uprzednia dobrowolna zgoda użytkownika, którą można w każdej chwili wycofać.

5. Odbiorcy

LLEIDA.NET nie będzie przekazywać danych osobowych ani dokonywać transferów z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

W przypadku przekazania danych osobowych stronom trzecim wymagana jest uprzednia wyraźna, świadoma i jednoznaczna zgoda użytkownika.

6. Prawa użytkownika

Jako zainteresowana strona użytkownik może skorzystać z następujących praw w odniesieniu do swoich danych osobowych:
 1. Prawo dostępu: każda osoba ma prawo wiedzieć, czy LLEIDA.NET przetwarza dane osobowe, które jej dotyczą. Wszystkim zainteresowanym stronom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania: zainteresowana strona może złożyć do Administratora danych wniosek o sprostowanie niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą, bez zbędnej zwłoki.
 3. Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): zainteresowana strona może złożyć do Administratora danych wniosek o usunięcie danych osobowych, które jej dotyczą, bez zbędnej zwłoki w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
  • - Gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane w inny sposób.
  • - Gdy zainteresowana strona wycofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia RODO i nie istnieją inne podstawy prawne do ich przetwarzania.
  • - Gdy zainteresowana strona sprzeciwi się przetwarzaniu danych osobowych i nie istnieją inne nadrzędne podstawy prawne do ich przetwarzania zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO.
  • - Jeśli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • - Jeśli dane osobowe trzeba usunąć w celu wywiązania się z obowiązków prawnych Unii Europejskiej lub państw członkowskich, którym podlega Administrator danych.
  • - Gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą dotyczącą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia RODO.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownik może złożyć do Administratora danych osobowych wniosek o ograniczenie ich przetwarzania w przypadku następujących okoliczności:
  • - Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych w terminie umożliwiającym Administratorowi ich weryfikację.
  • - Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania.
  • - Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której one dotyczą, do dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • - Jeśli osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec ich przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO do momentu sprawdzenia, czy podstawy prawne Administratora są nadrzędne wobec podstaw prawnych użytkownika.
 5. Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych przekazanych Administratorowi w usystematyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo przesłać je do innego administratora bez przeszkód ze strony administratora, któremu je przekazała.
 6. Prawo do sprzeciwu: osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się ich przetwarzaniu w dowolnym momencie w związku ze szczególną sytuacją, w jakiej się znajduje.
 7. Prawo do wycofania zgody: osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
Aby skorzystać z tych praw, należy wysyłać wiadomość do Administratora danych na następujące adresy:
 • - PCiTAL, Edifici H1, 2ª planta B, 25003 Lleida
 • - Inspektor ochrony danych:: gdpr@lleida.net

W celu poprawnego rozpatrzenia wniosku należy dołączyć kopię odpowiedniego dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport).

Jeśli zainteresowana strona uzna, że jej prawa zostały w jakiś sposób naruszone, może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe ww. urzędu są dostępne tutaj: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php

7. Bezpieczeństwo

LLEIDA.NET informuje, że wdrożyła niezbędne środki bezpieczeństwa (techniczne i organizacyjne) w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed zmianą, utratą, nieuprawnionym przetwarzaniem lub dostępem, biorąc pod uwagę poziom technologii, charakter zebranych danych i potencjalne zagrożenia bez względu na ich źródło (działanie człowieka, środki fizyczne lub naturalne).

8. Linki

Strona może zawierać linki do innych witryn, nieobsługiwanych ani niekontrolowanych przez LLEIDA.NET. Dlatego LLEIDA.NET nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za legalność, wiarygodność, użyteczność, prawdziwość i aktualność treści zawartych w tych witrynach ani za ich politykę prywatności.

Polityka prywatności stron trzecich może różnić się od naszej. Należy o tym pamiętać przed udostępnieniem danych osobowych innym podmiotom.

9. Pliki cookie

Strona wykorzystuje pliki cookie. Użytkownik może je wyłączyć, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki.

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie .

10. Zmiany w Polityce prywatności

LLEIDA.NET zastrzega sobie prawo do modyfikacji w niniejszej Polityce prywatności wg własnego uznania w przypadku jakichkolwiek zmian legislacyjnych, ustawodawczych lub prawnych Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Hiszpanii.

Poinformujemy o tym użytkowników, udostępniając nową wersję Polityki prywatności na Stronie oraz wyświetlając odpowiedni komunikat na Stronie głównej.

11. Obowiązujące prawodawstwo i jurysdykcja

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z interpretacji lub zastosowania warunków niniejszej Polityki prywatności podlegają prawu hiszpańskiemu i jurysdykcji sądów i trybunałów miasta Lleida.